Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των Υποέργων 1 -5 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης»

Το  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.),, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των κοινοτικών ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίησης για τα Υποέργα 1 – 5:

  • Υποέργο 1: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)»
  • Υποέργο 2: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Δυτική Μακεδονία, Ιόνιοι Νήσοι, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)»
  • Υποέργο 3: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Στερεά Ελλάδα)»
  • Υποέργο 4: Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Αττική)»
  • Υποέργο 5: «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων (Νότιο Αιγαίο)»

συνολικής εκτιμώμενης αξίας 867.000,00€

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.ενάριθ. Έργου 2019ΣΕ11110002). Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Τουρισμού, Κωδ. ΣΑ 1111.

Η σύμβαση αποτελείται από τα  υποέργα 1 έως 5 της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε τουριστικά και συναφή επαγγέλματα» με κωδικό ΟΠΣ 5035211 και η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6045/17-11-2021 ΑΔΑ: (ΩΝ9Θ46ΜΤΛΡ-ΣΦ7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Διεύθυνση Φορέα: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε, Δημοκρατίας  38, Κοζάνη, Τ.Κ. 50131 και στο τηλέφωνο 24625 02358  e-mail: pansekte@gmail.com (Δευτέρα – Παρασκευή 08:30 – 15:30).

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του φορέα και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.pansekte.com  όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

 

Σχετικό Υλικό:

Προκήρυξη

Διακήρυξη

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Επόμενο Άρθρο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΩΓΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ GEA ΚΑΤΑ ΤΩΝ Κ.Υ.Ε.

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek