Απάντηση της από 15/02/2019 επιστολής

Αρ. Πρωτ. 36939

Αξιότιμε κύριε Τσαπατσάρη,

Σε απάντηση της από 15/02/2019 επιστολής σας σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Για τις αμοιβές σχετικά με τη δημόσια εκτέλεση που οφείλονται για το 2019
δεν συντρέχει καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρει ο νόμος και που επιτρέπουν τη
δημόσια κατάθεση (κατάθεση σε Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων) σύμφωνα με τα
άρθρα 427, 431 και 434 ΑΚ και ως εκ τούτου η δημόσια κατάθεση δεν επιφέρει
απόσβεση της ενοχής και δεν συνεπάγεται κανένα αποτέλεσμα ως έννομη συνέπεια
(ΑΠ 20/2018, ΑΠ 1289/2013, ΑΠ 1623/2011, ΑΠ 44/2004). Συνεπώς, ο χρήστης δεν
θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί την έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης
μουσικής από την Ε.Υ.Ε.Δ. και την ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ λόγω της δημόσιας
κατάθεσης στην οποία τυχόν προέβη.

Σε περίπτωση διαφωνίας με τον αρμόδιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ως προς
το ύψος της αμοιβής, ο χρήστης έχει το δικαίωμα α) του άρθρου 23 παρ. 4 Ν.
4481/2017, σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές μεταξύ των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης και των χρηστών ως προς το ύψος της αμοιβής που πρέπει να καταβάλλει
ο χρήστης είναι δυνατόν να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία, β)  σε περίπτωση
που το επιθυμούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οι διαφορές να υπάγονται σε
διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3898/2010 (Άρθρο 44 Ν. 4481/2017)
και γ) να προσφύγει δικαστικά κατά του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης βάσει του
άρθρου 22 παρ. 6 και 7 Ν. 4481/2017. Επιπλέον οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις
χρηστών μπορούν να προσφύγουν σε διαιτησία βάσει του άρθρου 23 παρ. 5 Ν.
4481/2017.

WebMaster

Προηγούμενο Άρθρο

ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (Ε.Υ.Ε.Δ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ) ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2019.

Επόμενο Άρθρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΚΕΑΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek