EKTAKTH ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τα Πνευματικά Δικαιώματα: (Α.Ε.Π.Ι. – ΑΠΟΛΛΟ –  ΕΡΑΤΟ – GRAMMO – GEA – ΑYTOΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Ε.Π.Ι. – Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ υπ’ αριθμόν 293/2015.

Μια πλήρη δικαίωση του αγώνα της Ένωσης Καταστημάτων Εστίασης και Διασκέδασης Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί η ανωτέρω γνωμοδότηση.

Σε πολλές ανακοινώσεις μας για το παραπάνω θέμα φωνάζαμε, ωρυόμασταν ότι οι δήθεν παραβάσεις των καταστημάτων που δήλωνε και βεβαίωνε η Α.Ε.Π.Ι. είναι απλές διαπιστώσεις. Τις περισσότερες όμως φορές, οι συνάδελφοι ελάμβαναν ειδοποίηση από Εισαγγελίες και οι Δήμοι προχωρούσαν στην αφαίρεση της αδείας μουσικών οργάνων. Το τραγικό όμως ήταν ότι είχαμε και αποφάσεις (ευτυχώς λίγες) καταδικαστικές εναντίον συναδέλφων.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Πολλάκις επαναλαμβάνω και πάλι, όταν ο αντιπρόσωπος της Α.Ε.Π.Ι. ή οποιασδήποτε άλλης εταιρίας Πνευματικών Δικαιωμάτων προσπαθήσει να σε ελέγξει άμεσα ή έμμεσα τηλεφώνα στον Εκατό αμέσως. Η πλήρη δικαίωση είναι και η σημερινή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους που αναφέρει ότι: Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.3 και 26 παρ.2 του Συντάγματος, συνάγεται ότι η εξουσία του ελέγχου της νόμιμης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ως κατεξοχήν δημόσια εξουσία και έκφραση κρατικής κυριαρχίας, ασκείται, δια της αρμόδιας αρχής, μόνο από το κράτος (και τα ν.π.δ.δ, που και αυτά είναι αποκεντρωμένες καθύλη κρατικές υπηρεσίες) και όχι από ιδιώτες ή ν.π.ι.δ (συναφώς βλ. ΟλΣτΕ 1934/1998, 1972/2012). Ερμηνευόμενη υπό το φώς των συνταγματικών αυτών διατάξεων, η διάταξη της περ. ζ΄ της παρ.1 του άρθρου 55 του Ν. 2121/1993, σύμφωνα με την οποία οι νομίμως αναγνωρισμένοι ΟΣΔ, μπορούν να ενεργούν, με τη σύμπραξη της δημόσιας αρχήςτους αναγκαίους ελέγχους για την διαπίστωση της προσβολής ή μη των δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών, που εκπροσωπούν, έχει την έννοια ότι, απλές διαπιστώσεις παραβίασης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, που γίνονται από μόνα τα όργανα αναγνωρισμένων από το νόμο ΟΣΔ, χωρίς την συμμετοχή κατά τον έλεγχο αρμόδιο κρατικού οργάνου (βλ. διατάξεις των άρθρων 65Α παρ.4 του Ν.2121/1993, 2 παρ.2 του π.δ 180/1979 και της Α.Δ 3/1996), το οποίο να βεβαιώνει όλα τα στοιχεία του ελέγχου αυτού (τόπος, χρόνος, διενεργήσας τον έλεγχο κλπ) και τις διαπιστώσεις του με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης, μόνον ως απλή καταγγελία ενδιαφερόμενου ιδιώτη προς την αρμόδια διοικητική αρχή μπορεί να θεωρηθεί (βλ. σχετικώς και την περ. ε΄της παρ. 1του άρθρου 55 Ν.2121/1993) και όχι ως πράξη αρμόδιου διοικητικού οργάνου περί διαπίστωση τέλεσης παράβασης, που εκδόθηκε στα πλαίσια σύνθετης διοικητικής ενέργειας, η οποία αποσκοπεί στην έκδοση ή μη (εκτελεστής) πράξης επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή, γενικότερα, (εκτελεστής) διοικητικής πράξης, δυσμενούς για διοικούμενο. Συνεπώς, η καταγγελία αυτή των οργάνων των ΟΣΔ εκτιμάται και αξιολογείται από την αρμόδια αρχή ως απλό πραγματικό στοιχείο, το περιεχόμενο του οποίου χρήζει απόδειξης και επιδέχεται ανταπόδειξη.

Εκτός τούτον το άρθρο 175 του Ποινικού Κώδικα τιμωρεί αυστηρά περί αντιποίησης αρχής.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ

Μετά τη σημερινή Γνωμοδότηση του Κράτους (πλήρης δικαίωση των όσων έλεγα). Κάθε δήλωση –βεβαίωση της Α.Ε.Π.Ι. για την Μουσική που παίζουμε δεν είναι νόμιμη χωρίς ένστολο Αστυνομικό, αλλά μια απλή διαπίστωση.

 

Επακριβώς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αναφέρει: Η Α.Ε.Π.Ι. ΑΕ, που συγκαταλέγεται στους οργανισμούς αυτούς, δεν συγκαταλέγεται, πάντως, μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών και, συνεπώς, κάθε δήλωση ή έκθεση ή βεβαίωση ελέγχου αυτής από την οποία διαπιστώνεται η παράβαση και αποστέλλεται στους αρμόδιους ο.τ.α. για επιβολή διοικητικών μέτρων και κυρώσεων, θα εκλαμβάνεται ως απλή αναφορά και θα διαβιβάζεται στους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, εκτός αν προκύπτει η κοινοποίηση και προς αυτούς, οπότε θα αρχειοθετείται

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επόμενο Άρθρο

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek