Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των Υποέργων 1 -5 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης»

Το  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.),, προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό άνω των κοινοτικών ορίων με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης…