16/07/2024
Expand search form

ΠΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Κοιν: Διευθυντή Αστυνομικού Τμήματος Καβάλας

          Επιθεωρητή Ανατολικής Μακεδονίας

          Επιμελητήριο Καβάλας 

Συγκεκριμένα την 29-05-2016 σε τηλεφωνική μας επικοινωνία και με έγγραφο μου με αρ. πρωτ.  στις 25-05-2015 σας είχα θερμά παρακαλέσει τα ελεγκτικά σας όργανα να είναι ενημερωμένα όταν πρόκειται να ελέγχουν περιπτώσεις για παραβάσεις περί Πνευματικών Δικαιωμάτων και ειδικά εκείνα που αφορούν τον ΟΣΔ (ΑΕΠΟ – GEA– ΑΠΟΛΛΟ – ΕΡΑΤΩ – GRAMMO) στα καταστήματα συναδέλφων μου Υ.Ε..

Το θέμα μάλιστα το ανωτέρω έχει απασχολήσει έντονα τα τοπικά δημόσια Μ.Μ.Ε. Δυστυχώς η ανωτέρω κατάσταση που αναφέρω συνεχίζετε και θεωρώ απαράδεκτο για τους συναδέλφους μου καταστηματάρχες της πόλης της Καβάλας και Π.Ε. Καβάλας, να σύρονται στα δικαστήρια, να ταλαιπωρούνται, να αναγκάζονται να πληρώνουν χρήματα σε δικηγόρους, όταν μάλιστα δεν υπάρχουν.

Συγκεκριμένα, την 10-05-2016 και ώρα 12:15 αστυνομικός της Καβάλας και δικός σας ελεγκτικό όργανο πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ), που βρίσκεται στην Καβάλα.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι στην ανωτέρω επιχείρηση η υπεύθυνη έχει θέσει σε λειτουργία φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχεία, εκτελώντας δημόσια ενώπιον των πελατών του καταστήματος το τραγούδι με τον τίτλο “A GUY THING” με ερμηνευτές το συγκρότημα «611», στερούμενος αδείας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων από την Α.Ε.Π.Ι., παραβιάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους όρους υπό τους οποίους του χορηγήθηκε η υπ’ αριθμ. 9611 από 26/04/2016 άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων από τον Δήμο Καβάλας, η οποία διατηρεί την ισχύ της υπό την προϋπόθεση ότι θα βρίσκεται σε ισχύ η Άδεια Δημόσιας Εκτέλεσης που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων, κατά παράβαση του άρθρου 66 παρ.1 του Νόμου 2121/1993. Γίνεται μνεία ότι η ανωτέρω (Α) προσωρινά υπεύθυνη, κατά τον γενόμενο έλεγχο μας επέδειξε το από 28/12/2015 συμβόλαιο της εταιρείας MAD MELODY, διάρκειας ισχύος από 01/01/2016 έως 31/12/2016. Σε βάρος των παραπάνω προσώπων υπεβλήθη από την Υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. 1020/105223/7 μήνυση.

Ο Νόμος 2121/1993 και συγκεκριμένα κατά την παρ. 2 άρθρου 63, παρ. 2 του άρθρου 55 αναφέρει ότι ΟΣΔ (Οργανισμός Συλλογικής  Διαχείρισης – ΑΕΠΙ) έχει ευρείες και αποκλειστικές εξουσίες και δύναται να χορηγούν άδεια δημοσίας εκτελέσεων μουσικών έργων των δημιουργών που τους

έχουν εκχωρήσει τα σχετικά δικαιώματα, προκειμένου να εκδοθεί από δήμο άδεια για δημόσια εκτέλεση και χρήση μουσικής (παρ.2 άρθρου 63,παρ. 2εδ. δ’ άρθρου 55), αφετέρου δικαιούνται και υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε διοικητική ή δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των προστατευόμενων δικαιωμάτων (παρ. 1 περ. ε’, παρ. 2 εδ. δ’ άρθρου 55) και να ενεργούν τους αναγκαίους ελέγχους, με την σύμπραξη της δημόσιας αρχής, σε καταστήματα δημόσιας εκτέλεσης των έργων (παρ. 1 περ. ζ’ άρθρου 55), έχοντας, κατά τεκμήριο, την αρμοδιότητα διαχειρίσεως και προστασίας όλων των έργων ή όλων των δημιουργών που δηλώνουν εγγράφως ότι αντιπροσωπεύουν (παρ. 2, εδ. α’, β’ άρθρου 55)

Επίσης, με την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του κράτους υπ’ αριθμόν 293/2015 προκύπτει σαφέστατα από την παράγραφο 15, ότι δεν δύναται το κρατικό ελεγκτικό όργανο να βεβαιώνει ότι το τραγούδι και συγκεκριμένα με τον τίτλο “A GUY THING” ανήκει στον ΟΣΔ και για αυτόν τον λόγο να ζητά την πληρωμή της Α.Ε.Π.Ι. και στην συνέχεια να προβαίνει σε μήνυση.

Επίσης, σας γνωστοποιούμε  ότι με την εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερικών και αρ. πρωτ. 16641 τον Ιούνιο του 2011 προκύπτει ότι ο καταστηματάρχης Υ.Ε., υποβάλλοντας την υπεύθυνη δήλωση 1599/1986 στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου ένα μήνα πριν του δίνει το δικαίωμα σε περίπτωση που έχει άδεια μουσικών οργάνων αόριστη, να διακόψει την Α.Ε.Π.Ι. και να συνεχίσει με οποιαδήποτε άλλη εταιρία. Εκτός, αυτού προκύπτει από τον Νόμο 2121/1993 ότι δεν υφίσταται στην κείμενη νομοθεσία διάταξη που να ορίζει ότι η άδεια μουσικής ή η άδεια κέντρου διασκέδαση ανακαλείται με μόνη την προϋπόθεση της λήξης ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων. Επιπλέον, δεν υφίσταται διάταξη που να ταυτίζει την ισχύ της άδειας χρήσης μουσικών οργάνων με το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουν καταβληθεί πνευματικά δικαιώματα.

Επίσης, στα άρθρα και παραγράφους που σας ανέφερα προκύπτει ότι κάθε βεβαίωση – δήλωση της ΑΕΠΙ χωρίς την παρουσία κρατικού ελεγκτικού οργάνου είναι μία απλή διαπίστωση. Κάθε άλλος τρόπος βεβαίωσης – δήλωσης αντίκειται πλήρως στην νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων 2121/1993. Η επιχείρηση και ο φορέας που προεδρεύω επιφυλάσσεται στην πορεία της διαδικασίας για κάθε νόμιμο δικαίωμά τους εναντίον παντός φορέα που ταλαιπωρεί τους καταστηματάρχες. Εκτός από αυτήν την περίπτωση που σας προανέφερα υπήρξαν και πολλές παρόμοιες υποθέσεις ελέγχων. Μέσα στα πλαίσια λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας ζητάμε την άριστη συνεργασία για να αποφεύγονται τα οποιαδήποτε λάθη. Κάθε δε έλεγχος όχι μόνο από την Αστυνομία και από οποιονδήποτε άλλον  δημόσιο φορέα είναι καλοδεχούμενος για να υπάρχει η εύρυθμη λειτουργία του κράτους.

Ο επίλογος στην ανωτέρω περίπτωση του καταστήματος, όπως θα ενημερωθήκατε, είναι ότι απεσύρθη η μήνυση και η υπηρεσία σας ειδοποίησε τον Δήμο για να μην προβεί σε περαιτέρω ενέργειες εις βάρος του καταστηματάρχη.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόριος Τσαπατσάρης

Previous Article

Προς : Γενικό Γραμματέα κ. Κώστα Πουλάκη

Next Article

ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

You might be interested in …

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΤΟ 13% ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και άμεσης παρέμβασης αλλαγής της ταμειακής μας μηχανής και τη δημιουργία ειδικής ένδειξης 13%. Με το νόμο 4611/17-05-2019 και με το άρθρο 121 αντικαθίσταται σε διάφορα προϊόντα ο Φ.Π.Α από […]

ΚΑΥΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ

Κοζάνη, 23 Ιουλίου 2019            Αριθμ. Πρωτ.: 391   Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Τουριστικής Επαγγελματικής Ένωσης Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων και για αρκετά έτη πρόεδρος της Π.Ο.Ε.Σ.Ε.(Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατοριών και Συναφών Επαγγελμάτων, αφοσιωμένος για 45 χρόνια […]

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Κοζάνη, 27 Σεπτεμβρίου 2019 Αριθμ. Πρωτ.: 433   Προειδοποιούμε όλους τους συναδέλφους, μέλη καταστήματα του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε ως επίσης και κάθε άλλη επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής τα νέα δεδομένα γύρω από το κάπνισμα.     Οι έλεγχοι […]

Αφήστε μια απάντηση