Ε.Φ.Ε.Τ.: Οι 7 Φάκελοι

ΤΣΟΥΧΤΕΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Πιστοποίηση Ε.Φ.Ε.Τ (Ενιαίος Φορέας Τροφίμων και Ποτών) σε πάσης φύσεως επιχείρηση τροφίμων και πότων, εργοδότη και υπαλλήλου (κοινοτική οδηγία 852/2004).

Τεχνικού Ασφαλείας (χωρίς πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας δεν μπορεί η επιχείρηση να προχωρήσει σε πρόσληψη προσωπικού).

 

Οι 6 Φάκελοι. Οποιαδήποτε επιχείρηση τροφικής αλυσίδας με τη νέα υγειονομική διάταξη 14/01/2013 και με τον Ν.3463/2006, υποχρεούται να τηρεί τους εξής 6 φακέλους:

1)      Αρχείο 1ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιέχει α. Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού, πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού καθώς και πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων, σύμφωνα με το επίπεδο που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 14708/17-8-2007(ΦΕΚ 1616/τβ/2007).

Το πιστοποιητικό εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης από πιστοποιημένο για το αντικείμενο φορέα είναι απαραίτητο κατά τον έλεγχο αδειοδότησης. β. Για την εφαρμογή των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής ενδείκνυται οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών να διαθέτουν τον αντίστοιχο για το είδος της επιχείρησης Εγκεκριμένο Κλαδικό Εθνικό Οδηγό Υγιεινής καθώς και εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπαίδευση του προσωπικού, (π.χ Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων).

2)      Αρχείο 2ο : ΝΕΡΟΥ Περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας.

3)      Αρχείο 3ο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Περιέχει το πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης τροφίμων και ποτών, τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, για τη χρήση τους, σε χώρους τροφίμων.

4)      Αρχείο 4ο : ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Περιέχει το πρόγραμμα καταπολέμησης  τρωκτικών και εντόμων , την κατάσταση και τα επίσημα πιστοποιητικά των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων και τρωτικοκτόνων καθώς καθώς και κάτοψη  ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί και έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης του προγράμματος.

5)      Αρχείο 5ο : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Περιέχει τα στοιχεία παρακολούθησης όλων των ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων.

6)      Αρχείο 6ο : ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Αναφέρονται οι προμηθευτές της επιχείρησης και υπάρχουν τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προϊόντων και πρώτων υλών, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας (όπου αυτό απαιτείται) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

7) Γνωστοποιούμε σε κάθε συνάδελφο ότι μέσα στο κατάστημά του θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά το λεγόμενο βιβλίο αναφοράς (για το κάπνισμα) σελιδομετρημένο και το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί από το Διοικητή Τμήματος της περιοχής του. Η παράληψής του είναι διοικητική παράβαση και υπέχει πρόστιμο.

ΠΑΝΣΕΚΤΕ

Προηγούμενο Άρθρο

ΠΩΣ ΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ & GEA!

Επόμενο Άρθρο

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕΠΙ – GEA (ΑΠΟΛΛΟ – ΕΡΑΤΩ – GRAMMO): Τελευταίες εξελίξεις

Γράψτε ένα σχόλιο

elGreek